MUDr. Boris Živný, IFAANS, FAACPDM / NeuroCentrum, s.r.o./health

Nábor probandů do výzkumného projektu NCC zaměřeného na Somato-Psychický Syndrom (SPS) // Recruitment of probands for the NCC research project on Somato-Psychic Syndrome (SPS)

18.09.2022 14:45

Milí rodiče,

 

NeuroCentrum Clinic (NCC), ve spolupráci se zahraničními odbornými institucemi, připravuje pod mým vedením velmi rozsáhlý výzkumný projekt z oblasti vývojové vědy zaměřený na vazby mezi fyzickým a psychickým vývojem dětí a dospívajících. Cílem je identifikovat časné odchylky ve fyzickém vývoji dětí, které negativně ovlivňují jejich duševní vývoj. Jedná se o problematiku Somato-Psychického Syndromu (SPS), jeho prevence, včasné diagnostiky a léčby.

 

Chtěl bych tímto oslovit rodiče, jejichž dětí se tato problematika týká, a kteří by měli zájem se se svými dětmi této studie zúčastnit, aby mě co nejdříve kontaktovali e-mailem s uvedením svých kontaktních informací (e-mailová adresa, číslo telefonu), anamnézy dítěte a podrobným zdůvodněním, proč mají o účast ve studii zájem (v rozsahu 500-1000 slov). Pište prosím na adresu zivny@neurocentrum.cz. Do předmětu napište prosím "Studie SPS".

AKTUALIZACE 30.7.2023: Od tohoto data požívejte prosím k e-mailové komunikaci souvisejí se "Studií SPS" přednostně adresu  sps-research@neurocentrum.cz.   

 

Přihlásit jako potenciální účastníky studie můžete děti, které v naší péči již jsou, které mají u nás již podanou žádost o přijetí do péče i děti které dosud nijak neevidujeme.

 

Somato-psychické problémy se týkají typicky starších dětí (zhruba od 2 let až do adolescence) s osovými blokádami, u kterých se projevují jako poruchy emotivity (hyperemotivita, hyperafektivita) a nálad, úzkostné a/nebo depresívní poruchy, pozornosti a/nebo aktivity (ADHD, ADD), poruchy vývoje řeči (vývojová dysfázie), poruchy školních dovedností, poruchy chování, poruchy sociální interakce vč. projevů připomínajících poruchy autistického spektra apod.

 

Váš projev zájmu o zařazení do studie je jen první nezávazný krok, který zařazení dítěte negarantuje (ne každé dítě bude pro studii vhodné) ani není podmínkou k přijetí dítěte do naší běžné odborné péče (o tyto děti pečujeme v rámci běžné ambulantní péče kliniky).

 

V případě dotazů na způsobilost Vašeho dítěte k zařazení do studie nebo k vysvětlení pojmů můžete napsat na e-mailovou adresu zivny@neurocentrum.cz.

 

Chtěl bych na tomto místě zároveň požádat všechny, kdo mají zájem a možnost náš výzkum finančně podpořit, ať již vlastním příspěvkem nebo zprostředkováním kontaktů na potenciální sponzory, aby mě kontaktovali e-mailem na adresu zivny@neurocentrum.cz nebo telefonicky na číslo +420 603 740 167 k navázání kontaktu a následnému dalšímu osobnímu jednání.

 

Děkujeme Vám za přečtení a těším se jménem celého týmu na Vaši spolupráci

 

prim. MUDr. Boris Živný, IFAANS, FAACPDM

NeuroCentrum Clinic - Centrum pro vývojovou medicínu

primář kliniky, koordinátor projektu „SPS“

 

Bc. Veronika Živná, B.S.

NeuroCentrum Clinic - Centrum pro vývojovou medicínu

vedoucí výzkumu, výzkumný pracovník projektu "SPS"

 

//

 

Dear parents, 

 

The NeuroCentrum Clinic (NCC), in collaboration with foreign professional institutions, is preparing a very large-scale research project in the field of Developmental Science under my direction, focusing on the links between the physical and psychological development of children and adolescents. The aim is to identify early deviations in children's physical development that negatively affect their mental development. It includes the issue of Somato-Psychic Syndrome (SPS), its prevention, early diagnosis, and treatment.

 

I want to appeal to parents of children affected by this issue and who would be interested in participating in this study with their children to contact me by e-mail as soon as possible with their contact information (e-mail address, telephone number), child's medical history and a detailed statement of why they are interested in participating in the study (500-1000 words). Please write to zivny@neurocentrum.cz. Please put "SPS Study" in the subject line.

UPDATE 30.7.2023: From this date on, please preferably use sps-research@neurocentrum.cz for e-mail communication related to the "SPS Study".

 

You can register as potential participants in the study children already in our care, children who have already applied for admission to our care, and children whom we have not yet registered.

 

Somato-psychic problems typically involve older children (roughly two years of age through adolescence) with axial blockages that manifest as disorders of emotionality (hyperemotionality, hyperaffectivity) and mood, anxiety, and/or depressive disorders, attention and/or activity disorders (ADHD, ADD), disorders of speech development (developmental dysphasia), disorders of school skills, behavioral disorders, disorders of social interaction incl. social interaction disorders, behavioral disorders, social communication disorders, signs resembling autistic spectrum disorders, etc.

 

Your expression of interest in being included in the study is only a first non-binding step that does not guarantee inclusion (not every child will be suitable for the study), nor is it a condition for the child for admission to our regular specialty care (we care for these children as part of the regular outpatient care of the Clinic).

 

Having questions about your child's eligibility for inclusion in the study or clarification of terms, you can write an e-mail to zivny@neurocentrum.cz.

 

At this point, I would also like to ask all those who are interested and able to support our research financially, either by their contribution or by providing contacts to potential sponsors, to contact me by e-mail at zivny@neurocentrum.cz or by phone at +420 603 740 167 to establish connection and then to discuss further.

 

Thank You for reading, and we look forward to collaborating with You 

 

Boris Živný, MD, IFAANS, FAACPDM, Medical Director 

NeuroCentrum Clinic - Center for Developmental Medicine 

Head of the Clinic, "SPS" Project Coordinator

 

Bc Veronika Živná, BS

NeuroCentrum Clinic - Center for Developmental Medicine

Research Lead, "SPS" Project Researcher

© NeuroCentrum, s.r.o. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024