MUDr. Boris Živný, IFAANS, FAACPDM / NeuroCentrum, s.r.o./health

Nová diskusní skupina na Facebooku "Somato-psychický syndrom (SPS)" // New Facebook discussion group "Somato-psychic syndrome (SPS)"

15.10.2022 16:20

Všechny, jejichž dětí se to týká, zveme do nově založené diskusní skupiny na Facebooku věnované souvislostem fyzického a duševního vývoje a výkonu u dětí a dospívajících. Somato-psychický syndrom (SPS) je naše původní označení pro poruchy psychického vývoje a výkonu, komunikačních dovedností, chování a prožívání, emocí a nálad v dětském a adolescentním věku, které vznikají v příčinné souvislosti s odchylkami fyzického vývoje (poruchami posturálního a pohybového vývoje) s počátkem obvykle v časných vývojových fázích jedince. Projevy často imitují jinam zařazované neurovývojové a psychické poruchy jako je kupř. vývojová dysfázie (DD), ADD/ADHD (poruchy pozornosi a/nebo aktivity), MADD (smíšenou úzkostně-depresívní poruchu), ASD (PAS, poruchy autistického spektra, pervazívní psychické poruchy), OCD (obsedantně-kompulzívní poruchu), SLD (SPU, specifické poruchy učení), poruchy chování, poruchy sebepřijetí apod. Pokud se u těchto dětí a dospívajících potvrdí somato-psychická příčinná souvislost, jsou úspěšně kauzálně léčitelné. Diagnostikou a léčbou SPS se v NeuroCentrum Clinic sytematicky zabýváme již několik let a nyní cítíme, že již nazrál čas začít šířit o této všeobecně opomíjené ale zároveň velmi závažné problematice osvětu.

https://www.facebook.com/groups/1202120867312670

//

We invite everyone whose children are affected to join a newly established Facebook discussion group on the links between physical and mental development and performance in children and adolescents. Somato-psychic syndrome (SPS) is our original term for disorders of mental development and performance, communication skills, behavior and experience, emotions, and moods in childhood and adolescence that arise in a causal relationship to abnormalities in physical development (postural and motor developmental disorders), usually beginning in the early developmental stages of the individual. The manifestations often mimic other neurodevelopmental and mental disorders such as developmental dysphasia (DD), ADD/ADHD (attention and/or activity disorder), MADD (mixed anxiety and depressive disorder), ASD (autistic spectrum disorders, pervasive mental disorders), OCD (obsessive-compulsive disorder), SLD (specific learning disorder), conduct disorder, self-acceptance disorder, etc. If a somato-psychic causal link is confirmed in these children and adolescents, they can be successfully treated causally. At NeuroCentrum Clinic we have been systematically dealing with the diagnosis and treatment of SPS for several years and now we feel that the time is ripe to start spreading awareness about this generally neglected but at the same time very serious issue.

 

https://www.facebook.com/groups/1202120867312670

 

© NeuroCentrum, s.r.o. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024