MUDr. Boris Živný, IFAANS, FAACPDM / NeuroCentrum, s.r.o./health

Pravidlo 1+1 // The 1+1 rule

19.12.2021 18:47

ŽÁDÁME všechny rodiče, kteří se se svými dětmi chystají navštívit naši kliniku, aby nejen po dobu pandemie SARS-CoV-2 s pochopením akceptovali a respektovali "pravidlo 1+1", tj. že pro vstup do ordinace omezujeme počet doprovázejících dospělých osob na nezbytné minimum, tedy na pouze jednu doprovázející osobu na každé dítě. Doprovázející osobou může být jeden z rodičů nebo jimi pověřená dospělá osoba (kupř. babička, dědeček, teta nebo strýc, příp. dospělý sourozenec). Při opakovaných návštěvách kliniky se mohou samozřejmě doprovázející osoby střídat. Ostaní spolucestující dospělé osoby žádáme, aby po dobu vyšetření a/nebo ošetření dětského pacienta čekali mimo prostory kliniky, příp., při nepříznivém počasí, v čekárně, a nedožadovali se vstupu do ordinace. Opatření má dva důvody. Ten hlavní je protiepidemický, tj. omezení zbytečných kontaktů mezi lidmi na půdě kliniky (klienty, doprovázejícími osobami a naším personálem). Druhý důvod vyplynul postupně až ze zkušeností s aplikací tohoto pravildla v posledních několika letech. Omezený počet osob v ordinaci nám totiž poskytuje mnohem větší komfort a potřebný klid na náročnou práci s dětskými pacienty, což přispívá ke zlepšení výsledků naší práce s nimi a je to tak v jejich bezprostředním zájmu. Jsme si vědomi, že dodržování tohoto pravidla může být pro některé rodiče čekající po dobu vyšetření a/nebo ošetření venku frustrující a také to, že pravidlo není právně vymahatelné, ale spoléháme na Vaše pochopení, důvěru a ochotu ke spolupráci, jakož i na Váš ohled na ostatní klienty kliniky a také na naše zaměstnance. Za Vaši spolupráci Vám tímto předem děkujeme. V případě nejasností týkajících se aplikace pravidla 1+1 ve specifických případech hodných zřetele se obraťte s dotazem na náš personál osobně nebo telefonicky na na čísle recepce kliniky +420 604 265 487, abychom předešli nedorozumění nebo Vašemu nepříjemnému překvapení na místě.

prim. MUDr. Boris Živný, IFAANS, FAACPDM

//

We REQUEST all parents who are going to visit our clinic with their children to accept and respect the "1+1 rule" not only during the SARS-CoV-2 pandemic, i.e. that we limit the number of accompanying adults to the minimum number necessary to enter the clinic, i.e. only one accompanying person per child. The accompanying person may be a parent or an adult appointed by the parent (e.g. grandmother, grandfather, aunt or uncle or an adult sibling). Of course, the accompanying persons may change for repeated visits to the clinic. Other accompanying adults are requested to wait outside the clinic premises, or in inclement weather, in the waiting room, and not to request entry to the clinic during the examination and/or treatment of the paediatric patient. There are two reasons for this measure. The main one is anti-epidemic, i.e. to reduce unnecessary contacts between people on the clinic premises (clients, accompanying persons and our staff). The second reason has gradually emerged from the experience with the application of this rule in the last few years. The limited number of people in the clinic gives us much more comfort and the necessary peace of mind for the demanding work with paediatric patients, which contributes to improving the results of our work with them and is in their immediate interest. We are aware that adherence to this rule may be frustrating for some parents waiting outside for an appointment and/or treatment, and that the rule is not legally enforceable, but we rely on your understanding, trust and willingness to cooperate, as well as your consideration for other clinic clients and our staff. We thank you in advance for your cooperation. If you are unclear about the application of the 1+1 rule in specific cases worthy of consideration, please contact our staff in person or by phone at the clinic reception on +420 604 265 487 to avoid misunderstandings or unpleasant surprises on the spot.

Boris Živný, MD, IFAANS, FAACPDM, director of the Clinic

 
Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

 

© NeuroCentrum, s.r.o. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024