MUDr. Boris Živný, IFAANS, FAACPDM / NeuroCentrum, s.r.o./health

Provoz ambulance NeuroCentrum Clinic od 1.9.2020 v souvislosti s opatřeními vlády kvůli COVID-19 // Operation of the NeuroCentrum Clinic outpatient services from September 1, 2020, in connection with measures taken by the Czech government due to COVID-19

31.08.2020 11:31

Podobně jako na jaře letošního roku, pokusíme se provoz naší ambulance v NeuroCentrum Clinic neomezovat. Vzhledem ke státem nařízeným opatřením kvůli COVID-19 prosím ale všechny, kdo k nám pojedete, abyste průběžně sledovali vývoj situace a byli jste připravení se těmto opatřením přizpůsobit. Týká se to zejména povinnosti nosit roušky (týká se to dospělých klinetů a doprovázejících osob a větších dětí). Zvažujeme opět interní omezení počtu a pohybu doprovázejících osob na klinice (zejména v ordinaci a v čekárně; na jedno dítě jedna osoba doprovodu, ostatní na parkovišti nebo v autě). Nejezděte k nám pokud máte nařízenou karanténu nebo máte příznaky respiračního infektu a/nebo zvýšenou teplotu. V případě nejasností zavolejte předem na naši recepci na číslo +420 604 265 487. Přestože si nemyslíme, že COVID-19 představuje pro naše klienty reálné nebezpečí, měli bychom společně omezit riziko uvalení karantény, která by mohla narušit dostupnost naší péče pro Vás a Vaše děti. Musíme se společně k situaci postavit s rozumem a pochopením pro všechny zúčastněné. Vzhledem k tomu, že se omezující opatření mohou lišit kraj od kraje resp. i okres od okresu, připomínám, že se NeuroCetrum Clinic v Jesenici nachází ve Středočeském kraji v okrese Praha-západ (není tedy v Praze).

prim. MUDr. Boris Živný, IFAANS, FAACPDM

//

As in the spring of this year, we will try not to limit our outpatient clinic's operation at the NeuroCentrum Clinic. However, given the state's measures due to COVID-19, I ask everyone who will come to us to monitor the development of the situation continuously and be prepared to adapt to these measures. It applies in particular to the obligation to wear masks over the nose and mouth (this applies to adult clients and accompanying persons and older children). Again, we are considering internal restrictions on the number and freedom of movement of accompanying persons in closed clinic areas (especially in examination rooms and in the waiting room; one accompanying person is allowed per child, the others in the parking lot, or in the car). Do not come to us if you are quarantined or have a respiratory infection and/or fever symptoms. In case of doubt, call our reception in advance at +420 604 265 487. Although we do not think that COVID-19 poses a real danger to our clients, we should jointly reduce the risk of quarantine, which could disrupt our care availability for You and/or Your children. We must approach the situation together with common sense, understanding, and respect for all involved. Since restrictive measures may differ from region to region, eventually district by district, We would like to remind you that the NeuroCetrum Clinic in Jesenice is located in the Central Bohemian Region (Středočeský kraj) in the district of Praha-západ (it is therefore not in Prague).
 
MUDr. Boris Živný, IFAANS, FAACPDM

As in the spring of this year, we will try not to limit our outpatient clinic's operation at the NeuroCentrum Clinic. However, given the state's measures due to COVID-19, I ask everyone who will come to us to monitor the development of the situation continuously and be prepared to adapt to these measures. It applies in particular to the obligation to wear masks over the nose and mouth (this applies to adult clients and accompanying persons and older children). Again, we are considering internal restrictions on the number and freedom of movement of accompanying persons in closed clinic areas (especially in examination rooms and in the waiting room; one accompanying person is allowed per child, the others in the parking lot, or in the car). Do not come to us if you are quarantined or have a respiratory infection and/or fever symptoms. In case of doubt, call our reception in advance at +420 604 265 487. Although we do not think that COVID-19 poses a real danger to our clients, we should jointly reduce the risk of quarantine, which could disrupt our care availability for You and/or Your children. We must approach the situation together with common sense, understanding, and respect for all involved. Since restrictive measures may differ from region to region, eventually district by district, we would like to remind you that the NeuroCetrum Clinic in Jesenice is located in the Central Bohemian Region (Středočeský kraj) in the district of Praha-západ (it is therefore not in Prague). 

Boris Živný, MD, IFAANS, FAACPDM, director of the Clinic

© NeuroCentrum, s.r.o. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023