MUDr. Boris Živný, IFAANS, FAACPDM / NeuroCentrum, s.r.o./health

Provoz NeuroCentrum Clinic po dobu zákazu volného pohybu osob na území České republiky // Operation of the NeuroCentrum Clinic for the period of the ban on the free movement of persons in the Czech Republic territory

16.03.2020 18:49

Vláda rozhodla s účinností od 16. března 2020 od 0.00 do 24. března 2020 do 6.00 o  zákazu volného pohybu osob  na území České republiky s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest.

Ze zákazu je vyjímka, která Vám umožňuje naši kliniku navštívit pokud máte trvalé nebo přechodné bydliště na území České republiky (ČR) a zdržujete se zde. Vzhledemm k úplnému uzavření pozemní i letecké hranice ČR vůči všem ostatním státům nemůžeme dočasně poskytnout naše služby cizincům ani osobám aktuálně se zdržujícím mimo území ČR, pokud nezískají zvláštní povolení pro vstup na území ČR a vyjímku z povinné karantény od hygienické služby.  

V souvislosti s výše uvedeným rozhodnutím a s ohledem na bezpečnost našich klientů i pracovníků vydávám následující závazné pokyny týkající se provozu NeuroCentrum Clinic (NCC):

NCC bude poskytovat ambulantní služby bez omezení pouze předem objednaným klientům.

Objednání do ambulance NCC je dočasně možné pouze telefonicky na čísle +420 604 265 487 nebo e-mailem na adrese ambulance@neurocentrum.cz, osobní objednání na recepci NCC není možné. Nejezděte k nám, pokud nemáte předem potvrzený termín vyšetření a/nebo ošetření.

Nejezděte k nám ani v případě, že klient (nemocný) a/nebo jeho doporod (rodič, partner, řidič apod.) projevuje jekékoliv známky repiračního nebo gastrointestinálního onemocnění (rýma, kašel, dušnost, nevolnost, zvracení, průjem) nebo zvýšenou tělesnou teplotu (zkotrolujte doma před odjezdem k nám). Nenavštěvujte nás ani v případě, že Vám byla nařízena osobní karanténa nebo že jste v posledních dvou týdnech pobývali v zahraničí nebo v katastrálním území obcí uzavřených do karantény, a také pokud jste s takovými osobami byli v osobním kontaktu. Při pochybnostech se se mnou předem domlute telefoníicky na +420 603 740 167.   

Pokud je důvodem vaší plánované návštěvy u nás pouze pravidelná kontrola v rámci dispensarizace a stav chronicky nemocného / vyléčeného je dlouhodobě stabilizovaný, připadně potřebujete jen předpis chronicky užívaných léků nebo předpis kompenzačních pomůcek apod., je vhodné zvážit přeobjednání na pozdější termín prostřednictvím naší recepce (viz kontakty výše). Naopak v případech, kdy u nemocného byla již zahájena, ale nikoliv dokončena léčba nebo v případech, že jste k nám objednáni na první vyšetření ke stanovení diagnózy a doporučení léčebného postupu, objednaný termín u nás bez vážného důvodu nerušte, protože v případě odkladu vám nebudeme schopní garantovat včasný náhradní termín. Toto mějte prosím na paměti hlavně u dětských klinetů s vývojovou problematikou, u kterých je časový faktor pro úspěšnou léčku velmi důležitý a mnohdy rozhodující.    

Objednaní klienti budou do NCC vpuštěni pouze v čase, na který jsou objednáni, a to na dobu nezbytně nutnou. Nebude umožněno prodlévání klientů a jejich doprovodu v prostorách čekárny po vyšetření a/nebo ošetření. Do čekárny vstupujte pouze na vyzvání pracovníka NCC. Žádáme Vás o trpělivost. Naší snahou bude minimalizovat vzájemný kontakt různých klientů a jejich doporovodu mezi sebou. S nezletilým klientem bude do prostor NCC vpustěna pouze jedna doprovázející osoba. Ostatní mohou počkat venku nebo v autě na přilehlém parkovišti. S recepcí komunikujte výhradně telefonicky na čísle +420 604 265 487.   

K návštěvě NCC si vezměte s sebou vlastní ochranné prostředky (doporučujeme roušky nebo jiné ochranné prostředky, pokud je máte k dispozici), hygienické potřeby (podložky, papírové kapesníky, hygienické ubrousky, pleny, vložky, prostředky pro desinfekci rukou apod.) a malým dětem vezměte s sebou i oblíbenou hračku, knížku nebo tablet (z epidemilogických důvodů v této době naše hračky nebudou dětem k dispozici).

Věřím, že při zodpovědném přístupu všech zúčastněných, vzájemné důvěře, respektu a ohleduplnosti se každému, kdo to potřebuje, u nás dostane potřebné péče i v této nesnadné době.

V případě jakýchkoli nejasností, dotazů nebo nápadů na zlepšení se obracejte na naši recepci (+420 604 265 487, recepce@neurocentrum.cz) nebo se speciálními dotazy přímo na mě osobně (+420 603 740 167, zivny@neuorcentrum.cz).

V úctě

prim. MUDr. Boris Živný, IFAANS, FAACPDM

   

//

The Government decided, with effect from 16 March 2020, from 0.00 to 24 March 2020 to 6.00, to prohibit the free movement of persons in the Czech Republic except for travel to work, medical facilities, family, and other necessary trips.

There is an exception to the ban, which allows you to visit our clinic if you have a permanent or temporary residence in the Czech Republic (CR) and stay here. Due to the complete closure of the land and air borders of the Czech Republic to all other countries, we cannot temporarily provide our services to foreigners or persons currently residing outside the Czech Republic unless they obtain a special permit for entry into the Czech Republic.

In case of emergency call +420 603 740 167.

Respectful

Boris Živný, MD, IFAANS, FAACPDM, director of the Clinic

Boris Živný, MD, IFAANS, FAACPDM, director of the Clinic

 

© NeuroCentrum, s.r.o. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024