MUDr. Boris Živný, IFAANS, FAACPDM / NeuroCentrum, s.r.o./health

Somato-psychický syndrom (SPS) - o čem to je // Somato-psychic syndrome (SPS) - what it's about

17.02.2023 19:09

Somato-psychický syndrom (SPS) // Somato-psychic syndrome (SPS)

O ČEM TO JE // WHAT IT'S ABOUT

(základní informace pro nově příchozí // basic information for newcomers)

MUDr. Boris Živný, IFAANS, FAACPDM, NeuroCentrum Clinic

Somato-psychický syndrom, SPS, je komplexní zdravotní problém, který zahrnuje příznaky tělesné dysfunkce z oblasti opěrného a pohybového aparátu, mezi kterými dominují osové blokády (prvotní patologie) a jejich průvodní jevy postihující pohybový aparát (zejména vady postoje a pohybových stereotypů, vadné souhry svalových skupin, asymetrie a excentrie v postojích a pohybech, svalové kontraktury na jedné straně a svalové ochabnutí na druhé apod.) a vegetativní nervový systém a příznaky psychické dysfunkce (vůči výše uvedeným sekundární, proto 'somato => psychický'; tato kauzalita je pro diagnózu zásadní!), které zahrnují únavu, poruchy pozornosti a aktivity, poruchy emotivity a nálady, úzkost a depresi, fóbie, poruchy chování a sociální interakce, poruchy komunikačních dovedností, poruchy učení a dalších školních dovedností, poruchy sebepřijetí, agresivitu vůči sobě nebo okolí apod. (v různých kombinacích a v různé míře závažnosti; děti mohou mít jen některé nebo i všechny z uvedených psychických poruch, ale osové blokády / jejich průvodní fyzické potíže jsou společným jmenovatelem). Důležitá pro definici SPS je příčinná souvislost mezi fyzickými a psychickými problémy, kdy fyzické jsou prvotní a psychické druhotné (vždy; nejedná se tedy o psycho-somatiku, kde je kauzalita opačná). Proto řešení spočívá v terapii fyzické patologie, kterou se ovlivní příznivě i zmíněné poruchy psychické. To všechno se odehrává v průběhu vývoje, který činí vše ještě 'trochu' komplikovanější.

//

Somato-psychic syndrome, SPS, is a complex health problem that includes symptoms of physical dysfunction in the area of support and musculoskeletal system, which are dominated by axial blockages (primary pathology) and their accompanying phenomena affecting the musculoskeletal system (in particular, defects in posture and movement stereotypes, defective muscle groups coordination, asymmetries and eccentricities in postures and movements, muscle contractures on one side and muscle weakness on the other, etc.) and the autonomic nervous system and symptoms of mental dysfunction (secondary to the above, hence 'somato => psychic'; this causality is essential for the diagnosis!), which include fatigue, attention and activity disorders, disturbances in emotionality and mood, anxiety and depression, phobias, behavioural and social interaction disorders, communication skills disorders, learning and other school skills disorders, self-acceptance disorders, aggression towards self or others, etc. (in various combinations and degrees of severity; children may have some or even all of the above mental disorders, but axial blockages / their concomitant physical difficulties are the common denominator). Important to the definition of SPS is the causal link between physical and psychological problems, with the physical being primary and the psychological secondary (always; thus, it is not psycho-somatics, where causality is reversed). Therefore, the solution lies in the therapy of the physical pathology, which will also positively affect the psychological disturbances mentioned. All of this takes place in the course of development, which makes everything even 'a bit' more complicated.

 

© NeuroCentrum, s.r.o. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024