MUDr. Boris Živný, IFAANS, FAACPDM / NeuroCentrum, s.r.o./health

Začali jsme spolupracovat s nadačním fondem AutTalk // We started collaborating with the AutTalk Foundation

20.02.2019 14:39

Navázali jsme spolupráci s nadačním fondem Kateřiny Sokolové AutTalk. To, co nás spojuje, je náš společný zájem o pomoc dětem s tzv. poruchami autistického spektra (PAS). Svým dílem chceme tak přispět k šíření osvěty o této velmi heterogenní skupině závažných vývojových poruch, které hluboce zasahují do životních osudů jak samotných dětí, tak i jejich celých rodin. Autismus obklopuje mnoho mýtů a zavádějících informací, které postiženým jedincům škodí. Narozdíl od obecně převládajícího názoru, že autismus (PAS) je diagnózou na celý život, jejíž příčina není známá a se kterou se lze pouze smířit a naučit se s ní žít, zastáváme k PAS zcela odlišný, velmi aktivní a materialistický postoj. PAS je v našem pojetí nikoliv diagnóza, ale pouze syndrom, soubor různě poskládaných příznaků (převážně psychických a behaviorálních, ale v neposlední řadě i somatických), který má vést odborníky k cílenému hledání, nalezení a léčení mnohdy odstranitelné příčiny, a to velmi časně, dříve, než u dítěte vzniknou nenapravitelné vývojové škody. Syndrom PAS se v mnoha aspektech kryje s projevy tzv. somato-psychického syndromu (SPS), který je dobře diagnostikovatelný a ve většině případů i úspěšně léčitelný. Zde spatřujeme svoji parketu. Spolupráce s AutTalk by nám měla pomoci změnit zažitý (zpravidla chybný) pohled na autismus, tak, abychom pomáhali postiženým dětem co nejvíce se přiblížit svým zdravým vrstevníkům, a ne jen řešili problémy společnosti s nimi vytvářením speciálního prostředí uzpůsobeného jejich handicapu zcela bez ambicí tento handicap odstranit.

prim. MUDr. Boris Živný, IFAANS, FAACPDM

//

 We have established a partnership with Kateřina Sokolová AutTalk Foundation. What brings us together is our common interest in helping children with so-called autism spectrum disorders (ASD). We want to contribute to disseminating awareness of this very heterogeneous group of serious developmental disorders that deeply interfere with the lives of both children themselves and their entire families. Autism is surrounded by many myths and misleading information that harm the affected individuals. Contrary to the generally prevalent view that autism (ASD) is a life-long diagnosis whose cause is not known and can only be reconciled and learn to live with it, we have a very different, very active and materialistic attitude towards ASD. ASD is not a diagnosis, but only a syndrome, a set of variously composed symptoms (predominantly psychological and behavioral, but also somatic), which is intended to lead specialists to targeted search for, find and cure an often-eliminable cause, very early, before any irreparable developmental damage is caused to the child. ASD syndrome in many aspects coincides with symptoms of so-called "somatopsychic syndrome" (SPS), which is well diagnosable and in most cases also successfully curable. Here we see our parquet. Working with AutTalk should help us to change the perceived (usually wrong) view of autism so as to help children with disabilities reach as close as possible to their healthy peers and not just solve the problems of society with them by creating a special environment adapted to their disability without the ambition to stop of this handicap.

 
the head of the clinic Boris Živný, MD, IFAANS, FAACPDM
 
Zdroj: https://auttalk.cz/
We have established a partnership with Kateřina Sokolová AutTalk Foundation. What brings us together is our common interest in helping children with so-called autism spectrum disorders (ASD). We want to contribute to disseminating awareness of this very heterogeneous group of serious developmental disorders that deeply interfere with the lives of both children themselves and their entire families. Autism is surrounded by many myths and misleading information that harm the affected individual. Contrary to the generally prevalent view that autism (ASD) is a life-long diagnosis whose cause is not known and can only be reconciled and learn to live with it, we have a very different, very active and materialistic attitude towards ASD. ASD is not a diagnosis, but only a syndrome, a set of variously composed symptoms (predominantly psychological and behavioral, but also somatic), which is intended to lead specialists to targeted search for, find and cure a often-eliminable cause, very early, before any irreparable developmental damage is caused to the child. ASD syndrome in many aspects coincides with symptoms of so-called "somatopsychic syndrome" (SPS), which is well diagnosable and in most cases also successfully curable. Here we see our parquet. Working with AutTalk should help us to change the perceived (usually wrong) view of autism so as to help children with disabilities reach as close as possible to their healthy peers and not just solve the problems of society with them by creating a special environment adapted to their disability without the ambition to stop of this handicap.
 
the head of the clinic MUDr. Boris Živný, IFAANS

 

O nadačním fondu AutTalk:

V České republice žije s diagnózou poruchy autistického spektra zhruba 1 % populace. Dosud nejsou známy přesné příčiny vzniku poruch a tedy ani možnosti případné léčby. Na otázku, co je autismus, hledá laická a mnohdy odborná veřejnost odpověď jen těžko. Nadační fond AutTalk vznikl na základě osobní zkušenosti jeho zakladatelů, Kateřiny Sokolové a Jana Sokola. Cílem fondu je o autismu nejen mluvit a tím zvyšovat povědomí veřejnosti o tom, co znamená porucha autistického spektra, co prožívají a řeší pečující rodiče a jakou pomoc především potřebují. Zároveň se fond také snaží ulehčovat situaci pečujících finančními příspěvky a zprostředkováním informací ve formě poradenství, diskuzních fór či společného setkávání. Více informací a konkrétní příběhy rodin najdete na www.auttalk.cz.

Zdroj: https://givt.cz/nadacni-fond-kateriny-sokolove-auttalk

© NeuroCentrum, s.r.o. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024