MUDr. Boris Živný, IFAANS, FAACPDM / NeuroCentrum, s.r.o./health

Vítejte na stránkách NeuroCentrum Clinic /

/ Welcome to the NeuroCentrum Clinic website

 NOVÝ KLIENT  //  NEW CLIENT 

nové DĚTSKÉ a DOSPÍVAJÍCÍ klienty přijímáme jen na základě strukturované písemné žádosti zaslané e-mailem

Nové DOSPĚLÉ klienty z kapacitních důvodů do péče NEPŘIJÍMÁME!  

//

new PEDIATRIC and ADOLESCENT clients are accepted only based on a structured written request sent via e-mail

We do NOT ACCEPT new ADULT clients for care due to capacity reasons!

ambulance@neurocentrum.cz

doručené žádosti zpracováváme postupně, ale vzhledem k jejich velkému množství prosíme o trpělivost, zpracování může trvat až několik týdnů

aktuálně jsou zpracované žádosti o přijetí do péče kliniky doručené e-mailem do:

//

we process incoming applications gradually, but due to the large number of applications we ask for patience, processing can take up to several weeks

currently, the processed applications for admission to the care of the clinic are those received by e-mail until:

we are processing the received applications gradually, but due to the large number of applications we ask for your patience
 
currently, the processed applications for admission to the care of the clinic are received by e-mail to:

 2.6.2024 

řádné termíny konzultace pro nové dětské klienty jsou v současné k dispozici od:

//

regular consultation dates for new child clients are currently available from:

 12.11.2024 

akutní, mimořádné a last minute termíny odborných konzultací (podléhají zvláštním podmínkám) ale mohou být k dispozici již v nejbližších dnech, dokonce již i zítra. O tom, zda Vám takový termín nabídneme rozhodneme na základě dostupnosti a vyhodnocení Vaší žádosti o přijetí do péče. Věnujte proto prosím jejímu zpracovaní a dokumentaci maximální pozornost a péči (nevynechejte žádnou z požadovaných informací, rozveďte svůj pohled na problém a jeho očekávané řešení, popište zevrubně všechny okolnosti a specifika Vašeho případu a vyhněte se pouhým odkazům na přiloženou dokumentaci, přiložte všechny podpůrné podklady, doporučení apod., zmiňte veškeré reference, které nás k nám přivedly a rozveďte důvody, proč si myslíte, že by právě Vaše dítě mělo být přijato ke konzultaci přednostně). Informujte o podání žádosti všechny relevantní členy rodiny a od okamžiku odeslání přihlašovacího e-mailu buďte "24/7" na příjmu na všech Vámi uvedených telefonických a e-mailových kontaktech a odpovídejte na zprávy od nás obratem!  

//

however, acute, emergency, or last-minute expert consultations (subject to particular conditions) may be available in the next few days, even tomorrow. We will decide whether to offer you such an appointment based on availability and an evaluation of your application for admission. Therefore, please pay the utmost attention and care to its elaboration and documentation (do not omit any of the requested information, explain your view of the problem and its expected solution, describe in detail all the circumstances and specifics of your case, and avoid mere references to the attached documentation, attach all supporting documents, recommendations, etc, mention any references that have brought you to us and explain the reasons why you think your child should be admitted for consultation as a matter of priority). Inform all relevant family members about the application and from the moment you send the application e-mail be "24/7" on call at all telephone and e-mail contacts you have provided and reply to messages from us promptly!

 OBJEDNÁNÍ//APPOINTMENT 

  

pouze stávající klienti

//

only existing clients

+420 604 265 487

na číslo volejte v pracovních dnech mezi 7:00 a 12:00 nebo napište e-mail 

//

call this number on business days between 07:00 and 12:00 a.m. (GMT+1) or write an e-mail

 recepce@neurocentrum.cz  

 POHOTOVOST//EMERGENCY 

  

+420 603 740 167

(přednostně pište přes WhatsApp / SMS)

číslo volejte jen v naléhavých situacích

//

(preferably write via WhatsApp / SMS)

call the number in emergencies only

 BEZ OMEZENÍ // NO RESTRICTIONS 

Provoz ambulance NeuroCentrum Clinic je zachován aktuálně bez omezení v souvislosti s nemocí COVID-19. Epidemiologickou situaci týkající se pandemie průběžně sledujeme. Situace se může změnit. Sledujte zde prosím aktualizace.   

//

The operation of the NeuroCentrum Clinic is currently maintained without restrictions concerning to the COVID-19 disease. We are continually monitoring the epidemiological situation regarding the pandemic. The status may change. Please watch for updates here.

Náš tým odborníků nabízí specializovanou ambulantní zdravotní péči a konzultační služby v oborech neurologie, neurochirurgie, fyzioterapie (rehabilitace, dočasně ve spolupráci s jinými zařízeními), ortopedie (spolupráce s jinými zařízeními), klinická psychologie (spolupráce s jinými zařízeními) a klinická logopedie (spolupráce s jinými zařízeními). Pro naše dětské, dospívající a dospělé klienty zajišťujeme komplexní péči od diagnostiky, přes konzervativní léčbu a rehabilitaci, až po případnou operační léčbu a pooperační dispensarizaci. Složení týmu našich specialistů a též úzká kooperace s jinými specializovanými pracovišti v České Republice umožňuje poskytovat komplexní péči i takovým dětským, dospívajícím i dospělým klientům kliniky, jejichž léčení vyžaduje navzájem sladěnou a konstruktivní mezioborovou spolupráci. Můžeme tak nabídnout pomoc nemocným i se složitými onemocněními nervového systému a pohybového aparátu, jakými jsou kupř. vrozené vývojové vady, dětská mozková obrna, epilepsie, poúrazové stavy, stavy po mozkových a míšních cévních příhodách, erektilní dysfunkce, psychosomatická onemocnění a jiné. NeuroCentrum Clinic poskytuje specializované zdravotnické služby nemocným všech věkových skupin z celé České republiky i ze zahraničí. Zvláštní pozornost je věnována především dětem a dospívajícím. Objednání klientů k ambulantní konzultaci zajišťuje recepce NeuroCentrum Clinic telefonicky na čísle +420 604 265 487 nebo emailem na adrese recepce@neurocentrum.cz.

//

Welcome to the website of the NEUROCENTRUM CLINIC

 Our team of experts offers a specialized outpatient medical care and consultation services in the field of neurology, neurosurgery, physiotherapy (rehabilitation, temporarily in cooperation with other providers), orthopedics (cooperation with other clinics), clinical psychology (cooperation with other clinics) and clinical speech therapy (cooperation with other clinics). We ensure comprehensive care for our child, adolescent, and adult client, beginning with diagnostics, over conservative treatment and rehabilitation, up to optional surgical treatment and postoperative dispensarization. Our team of specialists as well as close cooperation with other specialized medical facilities in the Czech Republic enables offering complex care to such child, adolescent as well as adult clients of the NeuroCentrum, whose treatment often requires a mutually harmonized and constructive interdisciplinary cooperation. We may thus offer our help to patients with complex disorders of the nervous system and the movement apparatus, such as for example congenital developmental defects, cerebral palsy (CP, ICP, infantile cerebral paralysis), epilepsy, post-injury conditions, conditions after cerebral and spinal vascular events, erectile dysfunction, psychosomatic disorders, etc. The NeuroCentrum Clinic offers specialized medical services to patients of all age groups from the entire Czech Republic as well as from foreign countries. Special attention is directed primarily at children and adolescents. Appointments for an outpatient consultation may be requested at the frontdesk of the NeuroCentrum Clinic by telephone at +420 604 265 487 or by e-mail at frontdesk@neurocentrum.cz.

Mluvíme česky
Hovoríme po slovensky
We speak English We speak English
Wir sprechen Deutsch
Мы говорим по-русски
Parliamo italiano

Základní informace // Basic information

Naše  facebooková   diskusní   skupina  "Somato-psychický syndrom (SPS)"

  

zúčastněte se se svým dítětem studie

/ take part in a study with your child

Pravidlo 1+1 // The 1+1 rule

jedna doporovázející osoba na jedno dítě /

one accompanying person per child

Pro Vaši bezpečnost v době pandemie COVID-19 (SARS-CoV-2) jsou nyní vnitřní prostory kliniky chráněné technologií kontinuální sanitace vzduchu na principu bezozónové UV-C (254 nm) sterilizace SanificaAria od italské firmy Beghelli! 

//

For your safety during the COVID-19 pandemic (SARS-CoV-2), the clinic's interior is now protected by continual air sanitation technology based on ozone-free UV-C sterilization. SanificaAria, which was invented by the Italian company Beghelli!

Přijímáme klienty nejenom z České republiky, ale z celého světa. // We accept clients not only from the Czech Republic but also from all over the world.

Novinky

04.02.2023 01:42

Alternativní telefonní čísla recepce NeuroCentrum Clinic // Alternative phone numbers for NeuroCentrum Clinic reception

PROVOZNÍ SDĚLENÍ NeuroCentrum Clinic: Vzhledem k aktuálním občasným technickým potížím na...
31.12.2022 01:34

PF 2023

11.11.2022 11:08

Levné ubytování v dochozí vzdálenosti od NeuroCentrum Clinic // Cheap accommodation within walking distance of NeuroCentrum Clinic

Vzhledem k tomu, že léčba některých neurovývojových poruch u dětí vyžaduje opakované návštěvy...
15.10.2022 16:20

Nová diskusní skupina na Facebooku "Somato-psychický syndrom (SPS)" // New Facebook discussion group "Somato-psychic syndrome (SPS)"

Všechny, jejichž dětí se to týká, zveme do nově založené diskusní skupiny na Facebooku věnované...
11.07.2022 09:28

Omezená dostupnost on-line služeb recepce NCC během letních prázdnin 2022 // Limited availability of NCC online reception services during the 2022 summer holidays

V době letních prázdnin 2022 (červenec a srpen) budou on-line služby recepce NeuroCentrum Clinic...

Anketa

Rozumíte pojmu "somato-psychický syndrom"?

Anketa

Kontakt

NeuroCentrum Clinic

ambulance@neurocentrum.cz

Říčanská 1177
Jesenice (u Prahy)
252 42
Czech Republic

+420 604 265 487

Vyhledávání

Telefonický kontakt z České republiky, Evropské Unie a zbytku světa

//

Telephone contact from the Czech Republic, the European Union and the rest of the world:

+420 604 265 487

From the United States and Canada, you can contact us on this toll-free number:

+1 800-314-1209

GPS: N49°58'09" E14°31'45"

XG9H+MM Jesenice, Česko

© NeuroCentrum, s.r.o. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024