MUDr. Boris Živný, IFAANS, FAACPDM / NeuroCentrum, s.r.o. /health

Vítejte na stránkách NeuroCentrum Clinic

 NOVÝ KLIENT//NEW CLIENT 

nové dětské a dopívající klienty přijímáme jen na základě strukturované písemné žádosti zaslané e-mailem

Nové DOSPĚLÉ klienty z kapacitních důvodů do péče NEPŘIJÍMÁME!  

//

new pediatric and adolescent clients are accepted only based on a structured written request sent via e-mail

We do NOT ACCEPT new ADULT clients for care due to capacity reasons!

ambulance@neurocentrum.cz

 OBJEDNÁNÍ//APPOINTMENT 

  

pouze stávající klienti

//

only existing clients

+420 604 265 487

na číslo volejte v pracovních dnech mezi 7:00 a 12:00 nebo napište e-mail 

//

call this number on business days between 07:00 and 12:00 a.m. (GMT+1) or write an e-mail

 recepce@neurocentrum.cz  

 POHOTOVOST//EMERGENCY 

  

+420 603 740 167

(přednostně pište přes WhatsApp / SMS)

číslo volejte jen v naléhavých situacích

//

(preferably write via WhatsApp / SMS)

call the number in emergencies only

 AKTUALIZACE! // UPDATE! 

Provoz ambulance NeuroCentrum Clinic je zachován aktuálně bez omezení v souvislosti s nemocí COVID-19. Epidemiologickou situaci týkající se pandemie průběžně sledujeme. Situace se může změnit. Sledujte zde prosím aktualizace.   

//

The operation of the NeuroCentrum Clinic is currently maintained without restrictions concerning to the COVID-19 disease. We are continually monitoring the epidemiological situation regarding the pandemic. The status may change. Please watch for updates here.

Náš tým odborníků nabízí specializovanou ambulantní zdravotní péči a konzultační služby v oborech neurologie, neurochirurgie, fyzioterapie (rehabilitace, dočasně ve spolupráci s jinými zařízeními), ortopedie (spolupráce s jinými zařízeními), klinická psychologie (spolupráce s jinými zařízeními) a klinická logopedie (spolupráce s jinými zařízeními). Pro naše dětské, dospívající a dospělé klienty zajišťujeme komplexní péči od diagnostiky, přes konzervativní léčbu a rehabilitaci, až po případnou operační léčbu a pooperační dispensarizaci. Složení týmu našich specialistů a též úzká kooperace s jinými specializovanými pracovišti v České Republice umožňuje poskytovat komplexní péči i takovým dětským, dospívajícím i dospělým klientům kliniky, jejichž léčení vyžaduje navzájem sladěnou a konstruktivní mezioborovou spolupráci. Můžeme tak nabídnout pomoc nemocným i se složitými onemocněními nervového systému a pohybového aparátu, jakými jsou kupř. vrozené vývojové vady, dětská mozková obrna, epilepsie, poúrazové stavy, stavy po mozkových a míšních cévních příhodách, erektilní dysfunkce, psychosomatická onemocnění a jiné. NeuroCentrum Clinic poskytuje specializované zdravotnické služby nemocným všech věkových skupin z celé České republiky i ze zahraničí. Zvláštní pozornost je věnována především dětem a dospívajícím. Objednání klientů k ambulantní konzultaci zajišťuje recepce NeuroCentrum Clinic telefonicky na čísle +420 604 265 487 nebo emailem na adrese recepce@neurocentrum.cz.

//

Welcome to the website of the NEUROCENTRUM CLINIC

 Our team of experts offers a specialized outpatient medical care and consultation services in the field of neurology, neurosurgery, physiotherapy (rehabilitation, temporarily in cooperation with other providers), orthopedics (cooperation with other clinics), clinical psychology (cooperation with other clinics) and clinical speech therapy (cooperation with other clinics). We ensure comprehensive care for our child, adolescent, and adult client, beginning with diagnostics, over conservative treatment and rehabilitation, up to optional surgical treatment and postoperative dispensarization. Our team of specialists as well as close cooperation with other specialized medical facilities in the Czech Republic enables offering complex care to such child, adolescent as well as adult clients of the NeuroCentrum, whose treatment often requires a mutually harmonized and constructive interdisciplinary cooperation. We may thus offer our help to patients with complex disorders of the nervous system and the movement apparatus, such as for example congenital developmental defects, cerebral palsy (CP, ICP, infantile cerebral paralysis), epilepsy, post-injury conditions, conditions after cerebral and spinal vascular events, erectile dysfunction, psychosomatic disorders, etc. The NeuroCentrum Clinic offers specialized medical services to patients of all age groups from the entire Czech Republic as well as from foreign countries. Special attention is directed primarily at children and adolescents. Appointments for an outpatient consultation may be requested at the frontdesk of the NeuroCentrum Clinic by telephone at +420 604 265 487 or by e-mail at frontdesk@neurocentrum.cz.

Mluvíme česky
Hovoríme po slovensky
We speak English We speak English
Wir sprechen Deutsch
Мы говорим по-русски
Parliamo italiano

Návštěva NeuroCentrum Clinic po dobu celostátního zákazu pohybu osob mezi okresy a hl. m. Prahou

//

Visit to the NeuroCentrum Clinic during the nationwide ban on the movement of people between districts and the capital city of Prague

Pro Vaši bazpečnost v době pandemie COVID-19 (SARS-CoV-2) jsou nyní vnitřní prostory kliniky chráněné technologií kontinuální sanitace vzduchu na principu bezozónové UV-C (254 nm) sterilizace SanificaAria od italské firmy Beghelli! 

//

For your safety during the COVID-19 pandemic (SARS-CoV-2), the clinic's interior is now protected by continual air sanitation technology based on ozone-free UV-C sterilization. SanificaAria, which was invented by the Italian company Beghelli!

Přijímáme klienty nejenom z České republiky, ale z celého světa. // We accept clients not only from the Czech Republic but also from all over the world.

Novinky

29.03.2020 21:29

Covid-19 se přeceňuje. Chraňte sebe i ostatní, ale nepropadejte panice! // Covid-19 is overrated. Protect yourself and others, but don't panic!

Dporučujeme Vaší pozornosti článek, jahož autorem je Karel Drba, který vyučuje imunologii a...
09.03.2020 15:13

Důležitá informace v souvislosti s pandemií COVID-19 // Important information concerning the COVID-19 pandemic

Provoz ambulance NeuroCentrum Clinic zatím není v souvislosti s nemocí COVID-19 nijak omezen,...
27.02.2020 01:30

Děti a COVID-19: Nemoc se projevuje mírně // Kids and COVID-19: Illness appears mild

https://www.contemporarypediatrics.com/infectious-disease/kids-and-covid-19-illness-appears-mild &n
25.02.2020 22:27

Seriózní zdroj informací o COVID-19 v angličtině // A serious source of information about COVID-19 in English

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/summary.html#risk-assessment  
03.01.2020 13:25

Dočasné přerušení poskytování služeb v oboru fyzioterapie // Temporary discontinuation of physiotherapy services

NeuroCentrum Clinic z provozních důvodů od 1.1.2020 do odvolání přerušuje poskytování služeb v...
14.12.2019 18:57

Časné blokády krční páteře, KISS syndrom a příbuzné stavy u novorozenců a kojenců - nová sekce poradny NeuroCentrum Clinic

Pro velký zájem našich klinetů jsme zřídili novou sekci naší poradny: Časné blokády krční páteře,...
11.12.2019 23:00

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2020 // Merry Christmas and Happy New Year 2020

Všem našim klientům, spolupracovníkům a příznivcům přejeme veselé Vánoce a šťastný nový rok...
28.04.2019 20:55

Od 29.4.2019 upravujeme ceny za služby fyzioterapie pro samoplátce // From April 29, 2019 we adjust prices for physiotherapy services for self-payers

Od 29. dubna 2019 upravujeme základní ceny našich fyzioterapeutických služeb pro samoplátce. Nově...

Anketa

Rozumíte pojmu "somato-psychický syndrom"?

Anketa

© NeuroCentrum, s.r.o. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021