MUDr. Boris Živný, IFAANS, FAACPDM / NeuroCentrum, s.r.o./health

Využití // Applications

 

Klinické využití FPIT

Zde budeme krok za krokem doplňovat veškeré ověřené klinické aplikace metody FPIT, a to jak v diagnostice, tak i v léčbě onemocnění nervového systému a pohybového aparátu a souvisejících poruch funkce některých orgánů. Vzhledem k velmi komplexní povaze FPIT bude tento přehled předmětem častých aktualizací. Na stránkách NeuroCentrum Clinic budeme postupně doplňovat články cílené na některé častější specifické aplikace FPIT. Odkazy na tyto články budeme přidávat do níže uvedeného přehledu. Pokud má Vaše dítě nebo Vy specifický zdravotní problém, který v přehledu nenajdete, ještě to neznamená, že Vám na naší klinice nedokážeme pomoci. Objednejte se k odborné konzultaci do naší ambulance. Technika FPIT je použitelná mnohdy i v situacích, které nelze jednoduše zařadit. Ostatně, kromě FPIT u nás používáme k léčbě i jiné postupy a prostředky moderní medicícny, které vám mohou pomoci i tam, kde FPIT nelze použít.

 

I. DIAGNOSTIKA

    I.1. Vrozené pohybové vady

    I.2. Vývojové pohybové vady

        I.2.1. Dětská mozková obrna (DMO)

    I.3. Získané pohybové vady

    I.4. Primární vady postoje

    I.5. Sekundární vady postoje

    I.6. Funkční blokády pohybového aparátu

        I.6.1. Blokády cerviko-kraniálního spojení

        I.6.2. Blokády krční páteře

        I.6.3. Blokády hrudní páteře

        I.6.4. Blokády bederní páteře

        I.6.5. Blokády kostrče

        I.6.6. Blokády křížo-kyčelních kloubů

        I.6.7. Blokády kosto-vertebrálních kloubů

        I.6.8. Blokády sterno-kostálních kloubů

    I.7. Specifické orgánové dysfunkce

        I.7.1. Poruchy dynamiky dýchání

        I.7.2. Poruchy vyprazdňování moči

        I.7.3. Poruchy vyprazdňování stolice

        I.7.4. Funkční ženská neplodnost

    I.8. Somato-psychický syndrom (SPS)

        I.8.1. Pseudo-ADD / Pseudo-ADHD

        I.8.2. Pseudo-SPU (Specifické poruchy učení)

        I.8.3. Pseudo-vývojová dysfázie

        I.8.4 Pseudo-PAS (Poruchy autistického spektra)      

 

II.LÉČBA

    II.1. Vrozené pohybové vady

    II.2. Vývojové pohybové vady

         II.2.1. Dětská mozková obrna (DMO)

    II.3. Získané pohybové vady

    II.4. Primární vady postoje

    II.5. Sekundární vady postoje

    II.6. Funkční blokády pohybového aparátu

        I.6.1. Blokády cerviko-kraniálního spojení

        I.6.2. Blokády krční páteře

        I.6.3. Blokády hrudní páteře

        I.6.4. Blokády bederní páteře

        I.6.5. Blokády kostrče

        I.6.6. Blokády křížo-kyčelních kloubů

        I.6.7. Blokády kosto-vertebrálních kloubů

        I.6.8. Blokády sterno-kostálních kloubů

    II.7. Specifické orgánové dysfunkce

        II.7.1. Poruchy dynamiky dýchání

        II.7.2. Poruchy vyprazdňování moči

        II.7.3. Poruchy vyprazdňování stolice

        II.7.4. Funkční ženská neplodnost

    II.8. Somato-psychický syndrom (SPS)

        II.8.1. Pseudo-ADD / Pseudo-ADHD

        II.8.2. Pseudo-SPU (Specifické poruchy učení)

        II.8.3. Pseudo-vývojová dysfázie

        II.8.4 Pseudo-PAS (Poruchy autistického spektra)  

 

// 

 

FPIT Clinical Applications

Here we will step by step to add all validated clinical applications to the FPIT method, both in diagnostics and in the treatment of diseases of the nervous system and the locomotor system, and related disorders of the function of some organs. Due to the very complex nature of FPIT, this review will be subject to frequent updates. At NeuroCentrum Clinic, we will gradually add articles targeted to some of the more frequently used specific FPIT applications. Links to these articles will be added to the list below. If your child or you have a specific health problem that you will not find in the overview below, it does not mean we can not help you in our clinic. Have a meeting for expert consultation at our outpatient clinic. FPIT is also applicable in situations that can not be easily classified. Besides, in addition to FPIT at our clinic, we also use other modern medical procedures and resources that can help you where FPIT can not be used.

 

I. DIAGNOSTICS

    I.1. Inborn movement disorders

    I.2. Developmental movement disorders

        I.2.1. Cerebral palsy (CP) 

    I.3. Aquired movement disorders

    I.4. Primary malposture

    I.5. Secondary malposture

    I.6. Functional blockages of the locomotive apparatus

        I.6.1. Blocks of the cervico-cranial junction

        I.6.2. Blocks of the cervical spine

        I.6.3. Blocks of the thoracic spine

        I.6.4. Blocks of the lumbar spine

        I.6.5. Blocks of the coccyx

        I.6.6. Blocks of the sacro-iliacal joints

        I.6.7. Blocks of the costo-verterbral joints

        I.6.8. Blocks of the sterno-costal joints

    I.7. Specific organ dysfuntions

        I.7.1. Respiration dynamics disorders

        I.7.2. Urin evacuation dysfuntion

        I.7.3. Stool evacuation dysfunction

        I.7.4. Funtional female infertility

    I.8. Somato-psychic syndrome (SPS)

        I.8.1. Pseudo-ADD / Pseudo-ADHD

        I.8.2. Pseudo-SLD (Specific learning disorders)

        I.8.3. Pseudo-developmental dysphasia

        I.8.4 Pseudo-ASD (Autism spectrum disorders)

 

II. THERAPY

    II.1. Inborn movement disorders

    II.2. Developmental movement disorders

        II.2.1. Cerebral palsy (CP)  

    II.3. Aquired movement disorders

    II.4. Primary malposture

    II.5. Secondary malposture

    II.6. Functional blockages of the locomotive apparatus

        I.6.1. Blocks of the cervico-cranial junction

        I.6.2. Blocks of the cervical spine

        I.6.3. Blocks of the thoracic spine

        I.6.4. Blocks of the lumbar spine

        I.6.5. Blocks of the coccyx

        I.6.6. Blocks of the sacro-iliacal joints

        I.6.7. Blocks of the costo-verterbral joints

        I.6.8. Blocks of the sterno-costal joints

    II.7. Specific organ dysfuntions

       II.7.1. Respiration dynamics disorders

       II.7.2. Urin evacuation dysfuntion

       II.7.3. Stool evacuation dysfunction

       II.7..4. Funtional female infertility

    II.8. Somato-psychic syndrome (SPS)

        II.8.1. Pseudo-ADD / Pseudo-ADHD

        II.8.2. Pseudo-SLD (Specific learning disorders)

        II.8.3. Pseudo-developmental dysphasia

        II.8.4 Pseudo-ASD (Autism spectrum disorders)

FPIT = Léčba Falešnou Protprioceptivní Informací

je naše původní reflexní diagnostická a léčebná metoda využívající strukturouvané dráždění receptorů hlubokého čití (proprioreceptorů) ve svalech a šlachách.

// 

FPIT = False Proprioceptive Information Therapy

is our original reflex diagnostic and therapeutic method utilizing structured stimulation of the deep-sense receptors (proprioreceptors) in the muscles and tendons.

 

© NeuroCentrum, s.r.o. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024