MUDr. Boris Živný, IFAANS, FAACPDM / NeuroCentrum, s.r.o./health

Časné blokády krční páteře, KISS syndrom - FAQ // Early cervical spine blockages, KISS syndrome - FAQ

Dobrý deň, prosím vás, je nejaký rozdiel medzi osteopatiou (a tzv.odblokovaním) a kraniosakrálnou terapiou? Dnes sme boli na KS so 6mesačným synom, pán doktor ho pochytal na niektorých miestach na tele a hneď nás objednal na ďalšie dve sedenia. ... Efekt zatiaľ nebadám.. Tak neviem, či toto je tá správna cesta. ... Rada by som vedela aj váš názor na našu situáciu. So synom sme od 3 mesiaca začali chodiť na rhb pretože motoricky zaostával, netoleroval polohu na brušku (čiže sme ho od narodenia tak ani nedávali), doktorka posúdila, že je hypotonický a bol tam úklon doprava. Naordinovali nám Vojtu, ktorého dodnes cvičíme. V úvode nejaké prvé 2-3 týždne sa trochu pohybovo posunul, no odvtedy stagnujeme, navyše sa od istého momentu začal strašne zakláňať (úklon do strany vymizol), no na kontrole stále zhodnotené ako hypotónia. Máte niekto podobnú skúsenosť? Že hypotónia a zakláňanie? Aj v polohe na brušku namiesto dvíhania sa na ruky skôr zakláňa hlavu. Môže to byť nežiaduci efekt Vojtu? Pre dotvorenie situácie dodávam, že sa narodil v 38. týždni, nepostupujúci pôrod, sekcia. Od narodenia "koliky" do 4. mesiaca, problémy s dojčením (ale to som skôr ja mala málo mlieka a on vraj reagoval štrajkom).

Hello, is there any difference between osteopathy (and so-called unblocking) and craniosacral therapy? Today we were at CS with a 6-month-old son, the doctor caught him in some places on the body and immediately ordered us for another two sessions. I don't see the effect yet. ... So I don't know if this is the right way. ... I would also like to know your opinion on our situation. My son and I started to go to rhb since his 3 months of age because he was lagging behind in the motor skills, he did not tolerate the position on his stomach (so we avoid this position since birth). They ordered Vojta (reflex locomotion) therapy, which we still practice today. At the beginning of the first 2-3 weeks has moved slightly, but since then, stagnated, moreover, from a specific moment began to lean terribly (bow to the side disappeared). However, at the control visit, he was still evaluated as hypotonia. Do you have a similar experience? That hypotonia and backing? Even in the stomach position, instead of lifting the body on his hands, he tilts his head. Could this be an undesirable effect of Vojta therapy? To complete the situation, I add that he was born in the 38th week, not advancing birth, section. Since delivery, he had "colics" until his 4th month, problems with breastfeeding (but it was rather me had little milk, and he apparently responded by strike).

fb-KISS

Předesílám, že bez vyšetření dítěte nejde dělat diagnózu, ani konkrétně radit, jak postupovat. Berte proto prosím všechno, co tady napíšu, jen jako obecné zkušenosti, které nemusí být aplikovatelné a vhodné pro konkrétní dítě. Sám nedělám ani kraniosakrální terapii, ani osteopatii, a proto nechci tyto postupy u dětí s blokádami osy nijak hodnotit. Je pravda, že vídám ve své ambulanci tzv. odblokované děti, které mají blokády. Těžko soudit, jestli přetrvávající nebo recidivující, ale z vlastní zkušenosti u dětí po manipulačních mobilizacích si myslím, že spíše přetrvávající. Blokády bývají často víceúrovňové a je možné, že některé se již podařilo uvolnit jinými postupy, zatímco některé nikoliv. Za odblokování se také někdy považuje (většinou jen dočasné) uvolnění stažených svalů na krku, aniž by se podařilo odstranit příčinu tohoto stavu. I tyto postupy přinášejí částečnou a/nebo dočasnou úlevu. Návrat potíží potom není pravou recidivou. Pravé recidivy blokád nejsou u dětí běžné. Asymetrické projevy neznamenají nutně jen jednostrannou blokádu. Velmi často jsou blokády oboustranné a/nebo víceúrovňové a postižení původně "lepší" strany a/nebo úrovně může být jen zamaskované nápadnějšími příznaky z původně "horší" strany a/nebo úrovně. Po částečném ošetření horší strany se mohou vedoucí příznaky změnit na oboustranné nebo se přesunout jinam na těle. Proto je potřeba oblokovat vždy všechny blokády, což se většinou nedá při jedné intervenci. Podmínkou úspěchu je podle mých zkušeností důkladné vyšetření, důsledná reflexní příprava (nemám na mysli Vojtovu metodu, ale techniky pracující se svalovým napětím, u nás třeba používáme vlastní metodu FPIT) a trpělivost při odblokovávání (u nás většinou opakované manipulační mobilizace). K druhé části vaší otázky: Dítě může mít centrální hypotonii a v tomto "terénu" nasedající blokády osy. Dokonce bych řekl, že u hypotonickych dětí blokády vznikají snáze, protože segmenty osy jsou navzájem pohyblivější, přičemž i u hypotonického dítěte vznikají spasmy svalů kolem segmentů, které jsou v abnormálním postavení, a ty potom brání spontánní repozici (tedy návratu segmentů osového skeletu do fyziologické polohy). U hypotonie je také třeba hodnotit její distribuci. Pokud je asymetrická nebo excentrická (třeba hypotonické končetiny a břišní svaly a naopak normo- nebo hypertonické svaly šíje a/nebo zad), je potřeba nečekat, neztrácet čas, a dítě cíleně a účinně rehabilitovat, což se naštěstí v drtivé většině těchto případů daří.

MUDr. Boris Živný, IFAANS, FAACPDM

//

I want to say that without a child's examination, it is not possible to make a diagnosis or to give specific advice on how to proceed. Please take everything I write here only as general experience, which may not be applicable and suitable for a particular child. I do not do craniosacral therapy or osteopathy myself. Therefore I do not want to evaluate these procedures in children with axis blockages. It is true that in my outpatient clinic, I see so-called unblocked children who still have blockages. It is difficult to judge whether persistent or recurrent, but from my own experience in children after manipulative mobilizations, I think rather persistent. Blockages are often multilevel, and some may have already been released by other procedures, while some have not. As the release is also sometimes considered (usually only temporary) relaxation of the tight muscles of the neck without removing the cause of this condition. These procedures also provide partial and/or interim relief. The return of problems is then not a true relapse. True relapses of blockages are not frequent in children. Asymmetric manifestations do not necessarily mean a single-sided blockage. Very often, the blockages are bilateral and/or multilevel, and the disability initially "better" side and/or level can only be masked by more noticeable symptoms from the initially "worse" side and/or level. After partial treatment of the worse side, the leading symptoms may change to bilateral or move elsewhere on the body. Therefore, it is always necessary to unblock all blockages, which is usually not possible in one intervention only. In my experience, the condition for success is a thorough examination, consistent reflex preparation (I do not mean Vojta's method, but techniques working with muscle tension, for example, we use our own FPIT method) and patience in unblocking (mostly repeated mobilization by manipulation). To the second part of your question: The child may have central hypotonia and, in this "terrain," the blocking axes. I would even say that blockages are easier to develop in hypotonic children because the segments of the axis are more movable against each other, and even for a hypotonic child, muscle spasms around the segments that are in an abnormal position prevent them from spontaneous repositioning ). Hypotonia should also be evaluated for its distribution. If it is asymmetric or eccentric (such as hypotonic limbs and abdominal muscles and vice versa normal or hypertonic muscles of the neck and/or back), it is necessary not to wait, not to waste time, and to rehabilitate the child purposefully and effectively.

Boris Živný, MD, IFAANS, FAACPDM

Dcera 17 měsíců, co vše jsme podstoupily abychom došly k diagnóze blokáda krční páteře nebudu ani popisovat, byl by to román, samy také víte, "děti pláčou" a "to nic není" jsem poslouchala stále. Máme diagnózu potvrzenou neurologem a fyzioterapeutem. Jenže co teď? ... Není tady maminka, které na to taky přišli pozdě a vše se napravilo. Bojím se. Přeci jen už má více než rok kdy by se to dalo řešit nejlépe. ... prý v budoucnu tyto děti často dostanou chybnou nálepku ADHD apod.

Daughter 17 months since we underwent everything to diagnose cervical spine blockage I will not even describe, it would be a novel, you also know, "children cry" and "it's nothing" I listened always. We have a diagnosis confirmed by a neurologist and a physiotherapist. But what now? ... Is there here mommy who found it too late and everything got still right. I'm afraid. After all, it is more than a year to solve it best. ... apparently in the future, these children often get the wrong label ADHD etc.

fb-KISS

Samozřejmě se to netýká dětí, které jsou již po úspěšném odblokování. Diagnózy jako ADHD, PAS apod. dostávají děti s dosud nerozpoznanými a nevyřešenými blokádami. Nedořešené krční blokády, většinou ty oboustranné (tedy ne typický KISS) bývají provázené řadou psychických dysfunkcí, vč. poruch nálad, emocí, sebepřijetí, obsedantních a tikových projevů, poruch komunikace a vývoje řeči, ... Označujeme to jako somato-psychický syndrom (SPS). S vyřešení blokád se tyto problémy upravují, jen některé dovednosti (řeč) se dítě dokáže naučit jen to určitého věku, takže určitě na čase záleží. Nikdy ale není úplně pozdě. 

MUDr. Boris Živný, IFAANS, FAACPDM

//

Of course, this does not apply to children who have already been successfully unblocked. A diagnosis such as ADHD, ASD, etc. are getting children with unrecognized and unresolved blockages. Unresolved neck blockages, mostly double-sided (ie, not typical KISS), tend to be accompanied by many mental dysfunctions, incl. disorders of mood, emotions, self-acceptance, obsessive and tic manifestations, disorders of communication and speech development, ... We refer to this as a somato-psychic syndrome (SPS). By solving the blockages, these problems are adjusted, only some skills (speech) the child can learn only at a certain age, so it certainly depends on time. But it's never too late.

Boris Živný, MD, IFAANS, FAACPDM

 

Syn se narodil s KISS syndromem. Od 4. měsíce jsme začali cvičit Vojtovu metodu, díky níž syn dohnal psychomotorický vývoj. Avšak nyní mu jsou 3 roky a já stále pozoruji pozůstatky KISS syndromu. Syn je extrémně citlivý na dotek (ostříhat mu vlasy, nehty či ho naučit smrkat je dost složité, ve školce je citlivý na dotek od ostatních dětí), má horší spánek, nemluví, do schodů preferuje chůzi pravou nohou. Je hodně hyperaktivní a neposedný. Zdá se mi, že pravou špičku nohy malinko vtáčí dovnitř, což způsobuje občasné škobrtání. Při skotačení má tendenci za sebou levou nohu jakoby táhnout. Má dobrou jemnou motoriku a je moc šikovný a snaživý.

The son was born with KISS syndrome. From the 4th month, we began to practice Vojta's method, thanks to which the son caught up with psychomotor development. But now he is three years old, and I am still observing the remains of KISS syndrome. Son is squeamish about touching (to cut his hair, nails, or teach him to blow his nose is quite complicated, in kindergarten is sensitive to be reached from other children), has a worse sleep, does not speak, up the stairs prefers walking right foot. He's very hyperactive and restless. It seems to me that the toe of his right foot is a little inward, causing occasional stumbling. When frolicking, he tends to pull his left leg behind him. He has good fine motor skills and is very handy and eager.

fb-KISS

Podle popisu to vypadá na nedořešené osové blokády a sekundární somato-psychický syndrom. Mnohokrát jsem to viděl u dětí s přetrvávajícími viceúrovňovými blokádami páteře vč. krční. Špatná zpráva je, že se to nemá tendenci spravit samo od sebe, dobrá zpráva ale je, že i odblokování v pozdějším věku s navazující cílenou terapií většinou vede k úpravě téměř všech zmiňovaných problémů. Velkou pozornost zaslouží děti s vývojovou dysfázií, protože věkové okno, ve kterém se mohou naučit mluvit, je omezené. Děti bývají jinak šikovné a inteligentní, což v léčbě dost pomáhá. Pozor na zavádějící diagnózy (ADHD, autismus, ...).

MUDr. Boris Živný, IFAANS, FAACPDM

//

According to the description, it looks like unresolved axial blockages and secondary somato-psychic syndrome. I have seen it many times in children with persistent multi-level spinal blockages, including cervical. The bad news is that it does not tend to repair itself. Still, the good news is that unblocking later in life with a follow-up targeted therapy usually leads to the correction of almost all the problems mentioned. Children with developmental dysphasia deserve great attention because the age window in which they can learn to speak is limited. Children are otherwise handy and intelligent, which helps a lot in treatment. Beware of misleading diagnoses (ADHD, autism, ...).

Boris Živný, MD IFAANS, FAACPDM

Může být KISS syndrom příčinou svalového hypertonu (dítě se propíná, zaklání do luku, na bříšku zvedá zadeček a poušti ruce)?

Can KISS syndrome be the cause of muscle hypertonia (the baby is stretching and flexing back, raising his butt and hands in prone position)?

fb-KISS

Trupový extenční hyperonus (zvýšené napětí svalů šíje a zad) bývá u blokády krční páteře běžný. Naopak svaly končetin a svaly přední strany trupu mívají tonus normální nebo nízký. Pokud se ale trupový extenční hyperonus kombinuje s končetinovým hypertonem, je třeba myslet na jinou příčinu než jen blokádu osy, většinou centrální (mozkovou). Blokády a centrální (mozkové) hybné poruchy se mohou kombinovat. Dítě je třeba v prvni řadě dobře zdiagnostikovat a po případném odblokování dále sledovat a řešit i další problémy, pokud nějaké přetrvávají (bývá to časté). Prapůvodní příčina blokády a mozkového poškození (zpravidla poruchou prokrvení a/nebo přísunu kyslíku do mozku) může být stejná - špatná poloha plodu (především abnormální poloha hlavičky vůči trupu a/nebo vůči povodním cestám) před narozením a/nebo během porodu. To bývá u dětí třeba při tzv. nepostupujícím porodu, zejména tehdy, kdy se rodičce snaží pomoci vnějším tlakem na břicho nebo když hlavička uvízne v malé pánvi při trvajících kontrakcích. Naproti tomu blokády krční páteře a cervikokraniální junkce vzniklé nešetrnou manipulací s hlavičkou a/nebo krčkem dítěte při a/nebo po porodu bývají většinou bez mozkové léze.

MUDr. Boris Živný, IFAANS, FAACPDM

//

Trunk extension hypertonus (increased tension in the neck and back muscles) is common in cervical spine blockage. In contrast, the muscles of the limbs and the body front tend to have normal or low tone. However, if the trunk extension hypertonus combines with limb hypertonus, one must think of a cause other than an axial blockage, mostly central (cerebral). Blockages and central (cerebral) movement disorders can be combined. First of all, the child should be well diagnosed and, if the blockage is eventually released, further monitored and addressed if any problems persist (which is common). The underlying cause of blockage and brain damage (usually impaired blood flow and/or oxygen supply to the brain) may be the same - fetal malposition (especially abnormal head position to the torso and/or birth canal) before birth and/or during delivery. It is the case in children, for example, with the history of the so-called advancing birth, especially when trying to help the woman by external pressure on the abdomen or when the head gets stuck in a relatively narrow pelvis with persistent contractions. In contrast, blockade of the cervical spine and cervicocranial junction caused by rough handling head and/or neck of a child during and/or after childbirth are usually not accompanied by brain lesions.

Boris Živný, MD IFAANS, FAACPDM

KISS syndrom a Vojtova metoda (reflexní lokomoce)

KISS syndrome and Vojta method (reflex locomotion)

fb-KISS

Vojtova metoda u dráždivých dětí s podezřením na krční blokády vhodná není. Nejen že neřeší blokádu, ale někdy může stav dítěte dokonce zhoršit.

MUDr. Boris Živný, IFAANS, FAACPDM

//

The Vojta method is not suitable for irritable children with suspected neck blockages. Not only does it not solve the blockage, but sometimes it can even worsen the child's condition.

Boris Živný, MD, IFAANS, FAACPDM

Po úspěšné léčbě KISS syndromu v 15 měsících (jak nám bylo řečeno) ... máme doma ďábla,všude leze, všechno ničí, ale vůbec nechce mluvit, ještě před odblokováním žvatlal "máma", "táta", "ne ne ne" atd., a teď víceméně nic ... Okolí si myslí, že je chlapec opožděný, že je autista ...

After successful treatment of KISS syndrome in 15 months (as referred to us) ... we have a devil at home, crawls everywhere, destroys everything, but doesn't want to talk at all. Before the blockade was released, "mom," "dad," "no, no, no," etc., were already chattering, and now more or less, nothing ... People around think that the boy is developmentally delayed, they think he's autistic ...

fb-KISS

To, co popisujete, vídáme u dětí s přetrvávajícími blokádami (nejen) krční páteře poměrně často. Hyperaktivita, někdy úzkost, výkyvy nálad, špatná kontrola emocí, (sebe)destruktívní chování, někdy agresivita, jindy autoagrese, ... A v neposlední řadě také poruchy vývoje řeči (vývojová dysfázie nebo afázie, obvykle při zachování schopnosti neverbální komunikace). Souhrnně to označujeme jako somato-psychický syndrom (SPS, rozuměj soubor psychických příznaků způsobený zjistitelnou mechanickou tělesnou poruchou, v tomto případě blokádami osového orgánu). V pozdějším věku děti s tímto problémem, pokud nebyl včas diagnostikován a vyřešen, dostávají od různých odborníků diagnózy jako ADHD, ADD, OCD, SPU, ..., PAS, které však popisují jen vnější projevy, aniž by vedly k odhalení a řešení příčiny. Velmi doporučuji s diagnostikou a terapií neotálet, protože dítě s těžší vývojovou dysfázií se dokáže naučit mluvit jen do určitého věku a za předpokladu, že se pro to podaří vytvořit podmínky. Pokud jsou prvotní příčinou nedořešené blokády páteře (hlavně krčni), bývá terapie většinou úspěšná, ale musí přijít včas. Pokud cítíte problém, řešte ho. Před přístupem "počkáme a uvidime" musím varovat.

MUDr. Boris Živný, IFAANS, FAACPDM

//

What you describe is seen quite often in children with persistent (not only) cervical spine blockages. Hyperactivity, sometimes anxiety, mood swings, poor emotional control, (self) destructive behavior, sometimes aggression, sometimes auto-aggression, ... Last but not least, speech development disorders (developmental dysphasia or aphasia, usually while keeping the ability of non-verbal communication). Collectively, we call it a somato-psychic syndrome (SPS). At a later age, children with this problem, if not diagnosed and resolved promptly, receive a diagnosis from various experts such as ADHD, ADD, OCD, SLD, ..., ASD, but describing only external manifestations without leading to the detection and resolution of the cause. I highly recommend not delaying diagnosis and therapy, as a child with more severe developmental dysphasia can only learn to speak until a certain age, and if the appropriate conditions for it are timely created. If they are the primary cause of unresolved spinal blockages (mainly the cervical spine), therapy is usually successful but must come in time. If you feel a problem, solve it. Before the "wait and see" approach, I must warn.

Boris Živný, MD, IFAANS, FAACPDM

Jak odlišit KISS syndrom od koliky?

How to distinguish KISS syndrome from colic?

fb-KISS

U blokády bývá kojenec podrážděný, nesnáší polohu na zádech, zvedá ramínka nahoru - jako by měl krátký krk, mívá tuhé svaly šíje, prohýbá se do záklonu, může, ale nemusí, mít predilekci hlavičky, bolestivě reaguje na doteky na krčku a ramínkách, má nešťastný výraz v obličeji, hlavně kolem očí, očka má zapadlá v očních důlních, mívá kruhy pod očima, spíše křičí než pláče, často neprospívá, vývojové opoždění bývá časté, ... Při pochybnostech je dobré nechat dítě vyšetřit specialistou na neuro-vývojovou medicínu.

MUDr. Boris Živný, IFAANS, FAACPDM

//

In a blockade, the infant is irritated, hates his back position, lifts his shoulders - as if he has a short neck, has stiff neck muscles, bends back, may or may not have a head predilection, responds painfully to touches on the neck and shoulders, unhappy face, mainly around the eyes, eyes drowned in eye mine, has circles under eyes, screams rather than crying, often does not thrive, developmental delay is often, ... If in doubt, it is good to have a child examined by a specialist in neuro-developmental medicine.

Boris Živný, MD, IFAANS, FAACPDM

Může mít KISS syndrom nerozpoznaný i 9-leté dítě? Má smysl vstupní vyšetření?

Can a nine-year-old child also have unrecognized KISS syndrome? Does the entry examination make sense?

fb-KISS

Ano může. Projevy jsou v tomto věku samozřejmě jiné než u novorozence nebo kojence. Zasahují hlavně mentální výkon a psychiku. Uvolnění horní krční blokády nebo blokády cerviko-kraniální junkce (příčina tzv. syndromů KISS nebo KIDD) je důležité a obvykle možné v jakémkoliv věku, čím dříve, tím lépe, i když to u dlouhotrvající blokády nemusí jít snadno.

MUDr. Boris Živný, IFAANS, FAACPDM

//

Yes, he/she can. The manifestations at this age are, of course, different from the newborn or infant. They mainly affect mental performance and psyche. Relaxation of the upper cervical or cervical-cranial junction block (the cause of the so-called KISS or KIDD syndromes) is essential and usually possible at any age, the sooner, the better. However, this may not be easy with a prolonged blockade.

Boris Živný, MD, IFAANS, FAACPDM

 

Proč pláče miminko bez slz? ... Aktualizace ... Vojtova metoda reflexní lokomoce kriticky

Why does a tearless baby cry? ... Update ... Vojta's method of reflex locomotion critically

fb-KISS

Odpověď na tento dotaz byla napsána již před pár lety (viz článek). Od té doby jsme v léčbě blokády krční páteře a cerviko-kraniálniho spojení (některými je stav označován jako KISS syndrom) hodně pokročili a jsme teď o poznání aktivnější. Po v odpovědi zmiňované reflexní přípravě přistupujeme k šetrné manuální mobilizaci blokovaných nebo subluxovaných segmentů osového skeletu, která většinou přináší rychlé zlepšení stavu novorozence nebo kojence. Někdy pomůže jediná intervence, jindy je třeba ji opakovat nebo mobilizovat i jiné úseky páteře (jejich mobilizací někdy dokonce začínáme a ke krku se dostáváme až později). U dětí s tzv. KISS syndromem se mohou současně vyskytovat i jiné poruchy pohybového vývoje, které je též potřeba správně diagnostikovat a následně i cíleně léčit. Proto u nás označení KISS syndrom raději moc nepoužíváme, protože označuje jen část několika spolu souvisejících problémů. Bylo by chybou se v diagnostice a následné léčbě soustředit jen na oblast krku. A ještě poznámka k diskutované Vojtově metodě tzv. reflexní lokomoce: Vojtova metoda má své jisté místo v léčbě některých vývojových hybných poruch kojeneckého věku, ale tam, kde jsou nevyřešené blokády osového skeletu (páteře a přilehlých kloubů) z naší zkušenosti není vhodná a může stav dítěte někdy i zhoršit, protože necílí na podstatu problému a je to technika dráždivá, nikoliv uvolňující. Obecně lze říci, že je Vojtova metoda u nás bohužel přeceňována, nadužívána a aplikována příliš paušálně, což nejenže nepomáhá některým cvičeným dětem, ale i snižuje skutečnou hodnotu jinak geniální techniky.

MUDr. Boris Živný, IFAANS, FAACPDM

//

The answer to this question was written a few years ago (see article, only in czech). Since then, we have made good progress in the treatment of cervical spine blockage and cervical-cranial connection (some of which are referred to as KISS syndrome) and are now more active. In response to the preparation mentioned above, we proceed with gentle manual mobilization of blocked or subluxated segments of the axial skeleton, which usually brings a rapid improvement in the condition of the newborn or infant. Sometimes a single intervention helps; at other times, it is necessary to repeat it or to mobilize different parts of the spine (sometimes we even begin to release them first and get to the neck later). In children with the so-called KISS syndrome, other disorders of movement development may occur at the same time, which must also be appropriately diagnosed and subsequently treated. Therefore, we do not use the term KISS syndrome much in our country, because it indicates only a part of several related problems. It would be a mistake to focus only on the neck area in diagnosis and subsequent treatment. Still remark to the discussed Vojta method called reflex locomotion: Vojta method has a particular place in the treatment of some developmental movement disorders of infant age, but where there are unresolved axial skeletal blockages (spine and adjacent joints) from our experience is not suitable and may sometimes make the child worse because it does not target the substance of the problem and is an irritating, not relaxing, technique. Generally, we can say that Vojta's method in our country is unfortunately overestimated, overused, and applied too flat, which not only helps not some trained children but also reduces the real value of the otherwise brilliant technique.

Boris Živný, MD, IFAANS, FAACPDM

 

© NeuroCentrum, s.r.o. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024