MUDr. Boris Živný, IFAANS, FAACPDM / NeuroCentrum, s.r.o. /health

Vítejte na stránkách NeuroCentrum Clinic /

/ Welcome to the NeuroCentrum Clinic website

 NOVÝ KLIENT  //  NEW CLIENT 

nové DĚTSKÉ a DOSPÍVAJÍCÍ klienty přijímáme jen na základě strukturované písemné žádosti zaslané e-mailem

Nové DOSPĚLÉ klienty z kapacitních důvodů do péče NEPŘIJÍMÁME!  

//

new PEDIATRIC and ADOLESCENT clients are accepted only based on a structured written request sent via e-mail

We do NOT ACCEPT new ADULT clients for care due to capacity reasons!

ambulance@neurocentrum.cz

doručené žádosti zpracováváme postupně, ale vzhledem k jejich velkému množství prosíme o trpělivost

aktuálně jsou zpracované žádosti o přijetí do péče kliniky doručené e-mailem do:

//

we are processing the received applications gradually, but due to the large number of applications we ask for your patience

currently, the processed applications for admission to the care of the clinic are those received by e-mail until:

we are processing the received applications gradually, but due to the large number of applications we ask for your patience
 
currently, the processed applications for admission to the care of the clinic are received by e-mail to:

 17.5.2023 

 OBJEDNÁNÍ//APPOINTMENT 

  

pouze stávající klienti

//

only existing clients

+420 604 265 487

na číslo volejte v pracovních dnech mezi 7:00 a 12:00 nebo napište e-mail 

//

call this number on business days between 07:00 and 12:00 a.m. (GMT+1) or write an e-mail

 recepce@neurocentrum.cz  

 POHOTOVOST//EMERGENCY 

  

+420 603 740 167

(přednostně pište přes WhatsApp / SMS)

číslo volejte jen v naléhavých situacích

//

(preferably write via WhatsApp / SMS)

call the number in emergencies only

 BEZ OMEZENÍ // NO RESTRICTIONS 

Provoz ambulance NeuroCentrum Clinic je zachován aktuálně bez omezení v souvislosti s nemocí COVID-19. Epidemiologickou situaci týkající se pandemie průběžně sledujeme. Situace se může změnit. Sledujte zde prosím aktualizace.   

//

The operation of the NeuroCentrum Clinic is currently maintained without restrictions concerning to the COVID-19 disease. We are continually monitoring the epidemiological situation regarding the pandemic. The status may change. Please watch for updates here.

Náš tým odborníků nabízí specializovanou ambulantní zdravotní péči a konzultační služby v oborech neurologie, neurochirurgie, fyzioterapie (rehabilitace, dočasně ve spolupráci s jinými zařízeními), ortopedie (spolupráce s jinými zařízeními), klinická psychologie (spolupráce s jinými zařízeními) a klinická logopedie (spolupráce s jinými zařízeními). Pro naše dětské, dospívající a dospělé klienty zajišťujeme komplexní péči od diagnostiky, přes konzervativní léčbu a rehabilitaci, až po případnou operační léčbu a pooperační dispensarizaci. Složení týmu našich specialistů a též úzká kooperace s jinými specializovanými pracovišti v České Republice umožňuje poskytovat komplexní péči i takovým dětským, dospívajícím i dospělým klientům kliniky, jejichž léčení vyžaduje navzájem sladěnou a konstruktivní mezioborovou spolupráci. Můžeme tak nabídnout pomoc nemocným i se složitými onemocněními nervového systému a pohybového aparátu, jakými jsou kupř. vrozené vývojové vady, dětská mozková obrna, epilepsie, poúrazové stavy, stavy po mozkových a míšních cévních příhodách, erektilní dysfunkce, psychosomatická onemocnění a jiné. NeuroCentrum Clinic poskytuje specializované zdravotnické služby nemocným všech věkových skupin z celé České republiky i ze zahraničí. Zvláštní pozornost je věnována především dětem a dospívajícím. Objednání klientů k ambulantní konzultaci zajišťuje recepce NeuroCentrum Clinic telefonicky na čísle +420 604 265 487 nebo emailem na adrese recepce@neurocentrum.cz.

//

Welcome to the website of the NEUROCENTRUM CLINIC

 Our team of experts offers a specialized outpatient medical care and consultation services in the field of neurology, neurosurgery, physiotherapy (rehabilitation, temporarily in cooperation with other providers), orthopedics (cooperation with other clinics), clinical psychology (cooperation with other clinics) and clinical speech therapy (cooperation with other clinics). We ensure comprehensive care for our child, adolescent, and adult client, beginning with diagnostics, over conservative treatment and rehabilitation, up to optional surgical treatment and postoperative dispensarization. Our team of specialists as well as close cooperation with other specialized medical facilities in the Czech Republic enables offering complex care to such child, adolescent as well as adult clients of the NeuroCentrum, whose treatment often requires a mutually harmonized and constructive interdisciplinary cooperation. We may thus offer our help to patients with complex disorders of the nervous system and the movement apparatus, such as for example congenital developmental defects, cerebral palsy (CP, ICP, infantile cerebral paralysis), epilepsy, post-injury conditions, conditions after cerebral and spinal vascular events, erectile dysfunction, psychosomatic disorders, etc. The NeuroCentrum Clinic offers specialized medical services to patients of all age groups from the entire Czech Republic as well as from foreign countries. Special attention is directed primarily at children and adolescents. Appointments for an outpatient consultation may be requested at the frontdesk of the NeuroCentrum Clinic by telephone at +420 604 265 487 or by e-mail at frontdesk@neurocentrum.cz.

Mluvíme česky
Hovoríme po slovensky
We speak English We speak English
Wir sprechen Deutsch
Мы говорим по-русски
Parliamo italiano

Základní informace // Basic information

zúčastněte se se svým dítětem studie

/ take part in a study with your child

Pravidlo 1+1 // The 1+1 rule

jedna doporovázející osoba na jedno dítě /

one accompanying person per child

Pro Vaši bezpečnost v době pandemie COVID-19 (SARS-CoV-2) jsou nyní vnitřní prostory kliniky chráněné technologií kontinuální sanitace vzduchu na principu bezozónové UV-C (254 nm) sterilizace SanificaAria od italské firmy Beghelli! 

//

For your safety during the COVID-19 pandemic (SARS-CoV-2), the clinic's interior is now protected by continual air sanitation technology based on ozone-free UV-C sterilization. SanificaAria, which was invented by the Italian company Beghelli!

Přijímáme klienty nejenom z České republiky, ale z celého světa. // We accept clients not only from the Czech Republic but also from all over the world.

Novinky

17.02.2023 19:09

Somato-psychický syndrom (SPS) - o čem to je // Somato-psychic syndrome (SPS) - what it's about

Somato-psychický syndrom (SPS) // Somato-psychic syndrome (SPS) O ČEM TO JE // WHAT IT'S...
04.02.2023 01:42

Alternativní telefonní čísla recepce NeuroCentrum Clinic // Alternative phone numbers for NeuroCentrum Clinic reception

PROVOZNÍ SDĚLENÍ NeuroCentrum Clinic: Vzhledem k aktuálním občasným technickým potížím na...
31.12.2022 01:34

PF 2023

11.11.2022 11:08

Levné ubytování v dochozí vzdálenosti od NeuroCentrum Clinic // Cheap accommodation within walking distance of NeuroCentrum Clinic

Vzhledem k tomu, že léčba některých neurovývojových poruch u dětí vyžaduje opakované návštěvy...
15.10.2022 16:20

Nová diskusní skupina na Facebooku "Somato-psychický syndrom (SPS)" // New Facebook discussion group "Somato-psychic syndrome (SPS)"

Všechny, jejichž dětí se to týká, zveme do nově založené diskusní skupiny na Facebooku věnované...

Anketa

Rozumíte pojmu "somato-psychický syndrom"?

Anketa

© NeuroCentrum, s.r.o. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023